Inquiry
Form loading...
Yibo enjamlary

Kompaniýanyň tertibi

“Yibo Machinery” dürli elektrik enjamlary bilen üpjün etmekde ýöriteleşen abraýly öndüriji. “Yibo Machinery” dogan kompaniýalaryň goldawy we çeşmeleri bilen CT / PT we transformator zawodlary üçin in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürläp bilýär. Mundan başga-da, CT / PT we transformatorlar üçin zerur komponentleri we materiallary üpjün edýän ýüzden gowrak ygtybarly üpjün edijiniň güýçli ulgamy bar.

“Yibo Machinery” esasan dürli görnüşli transformator enjamlaryny öndürýär. Önümleriniň arasyna dykyzlyk, peç, VPI we guýma enjamlary ýaly vakuum enjamlary, şeýle hem transformator folga egriji maşynlar, ýokary we pes woltly egriji maşynlar, transformator gaýtadan işleýji maşynlar, esasy egriji maşynlar, fin eplenýän maşynlar, kremniý polat kesýän maşynlar, awtobuslar bar. Gaýtadan işleýän maşynlar, APG maşynlary, galyplar, CT / PT egriji maşynlar, lazer bellik maşynlary, synag maşynlary, farfor izolýator önümçilik liniýalary, vakuum zynjyry döwüji önümçilik liniýalary, ýadro kesiş liniýalary, CRGO kesiş liniýalary we ş.m.

zawodhakdazawod3otag

laboratoriýa
Mundan başga-da, kompaniýa professional gözleg we gözleg topary döretdi, birnäçe patent aldy we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.
Bilimli işgärleri günüň dowamynda maslahat hyzmatlaryny edýärler.
“Yibo Machinery” -ny saýlamagyň esasy artykmaçlygy we satuw nokady, saýtda ýüze çykan kynçylyklary çözüp biler.

Zawod we CT / PT amallary bilen ýüzbe-ýüz bolýan çylşyrymly kynçylyklary çözmek üçin gowy enjamlaşdyrylan we tejribeli. “Yibo Machinery” gurnamak we işe girizmek, tehniki taýýarlyk we amal görkezmesi ýaly giňişleýin kömek berýär.
Olaryň maksady önümçilik müşderileri üçin kanagatlanarly we ökde önümleri üpjün etmek. “Yibo Machinery” diňe bir içerki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrman, eýsem önümleri dünýäniň dürli künjeklerine işjeň eksport edýär.
sgs
Kompaniýa SGS we ISO9001: 2008 hil ulgamy şahadatnamasyny aldy we ylmy we häzirki zaman dolandyryş modeline eýerdi.
Homeurduň we daşary ýurtdaky müşderileriň bize gelmegini mähirli garşylaýarlar we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga we bilelikde ajaýyp geljegi döretmäge tüýs ýürekden umyt edýärler.
“Yibo Machinery” -nyň bilelikdäki pikiri, elektrik enjamlaryny öndürmek pudagynda dünýäde ykrar edilen lider bolmak.
Müşderileriniň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin önümleri we hyzmatlary yzygiderli täzelemäge we kämilleşdirmäge çalyşýarlar. “Yibo Machinery”, ähli pudagyň ösüşine we ösüşine goşant goşmagy maksat edinýän hil, hünär ussatlygy we müşderini kanagatlandyrmak üçin ygrarlydyr.